Deze gehele website maakt gebruik van Cookies / Bij het bezoeken van deze site, dan accepteert u cookies.

Op deze website zijn de onderstaande domeinnamen geïntegreerd, dus geldig op al deze domeinnamen:

www.3in1fietsshop.nl & .com / www.Fietsreparatie.net & .com / www.aldofietsen.com / www.puchmaxi.net & .be / www.tomosshop.com & .be / www.tomosforum.com / www.yamahafs1.net / www.kreidlerflorret.net / www.tomos-shop.nl / www.vanderzwambestrating.nl / www.stratenmakers.eu / www.uwstratenmaker.com

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 3 in 1 Fietsshop zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden ( hierna : Voorwaarden ) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van 3 in 1 Fietsshop worden bedongen, worden bedongen ten behoeve van door de 3 in 1 Fietsshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 3 in 1 Fietsshop zijn vrijblijvend, 3 in 1 Fietsshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 3 in 1 Fietsshop. 3 in 1 Fietsshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 3 in 1 Fietsshop dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief behandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden via iDeal bij het plaatsen van de bestelling. Op verzoek van de klant of van 3 in 1 Fietsshop kan de betaling ook vooraf per bank/giro geschieden.

3.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van 3 in 1 Fietsshop is vermeld en dit door 3 in 1 Fietsshop aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens Artikel 11.

 

Artikel 4. Levering

4.1 3 in 1 Fietsshop streeft naar een levering van uw bestelling binnen twee (2) tot vijf (5) werkdagen. Bij overschrijding hiervan, stelt 3 in 1 Fietsshop de klant per email op de hoogte.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite van 3 in 1 Fietsshop vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan 3 in 1 Fietsshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

 

Artikel 6. Garantie

6.1 De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Garantieclaims worden op afspraak in de winkel afgehandeld.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 3 in 1 Fietsshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 3 in 1 Fietsshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan 3 in 1 Fietsshop te retourneren. Dit geldt alleen als de artikelen onbeschadigd zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. 3 in 1 Fietsshop brengt geen retourkosten in rekening. Het reeds door u betaalde bedrag exclusief verzendkosten zal binnen 14 dagen op uw bank - of girorekening worden teruggestort.

7.4 Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat, nadat de bestelling is gedaan, de consument alsnog besluit de koop even uit te stellen. In dat geval kan de order uiteraard worden geannuleerd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De annulering dient per email te worden gedaan voordat de verzending onderweg is.

7.5 3 in 1 Fietsshop is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde maten.

 

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 3 in 1 Fietsshop, dan wel tussen 3 in 1 Fietsshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 3 in 1 Fietsshop, is 3 in 1 Fietsshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 3 in 1 Fietsshop.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 3 in 1 Fietsshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 3 in 1 Fietsshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 3 in 1 Fietsshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Disclaimer

10.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. 3 in 1 Fietsshop is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan 3 in 1 Fietsshop schriftelijk opgave doet van een adres, is 3 in 1 Fietsshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan 3 in 1 Fietsshop schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

11.2 Wanneer door 3 in 1 Fietsshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 3 in 1 Fietsshop deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 3 in 1 Fietsshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 3 in 1 Fietsshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 3 in 1 Fietsshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen